NUMER 43

Spis treści najnowszego numeru
(43, wiosna 2004)

Na okładce: Cerkiew w Owczarach, fot. Anna GawryśWiersze:
Liny Kostenko, Wasyla Staruna, Stanisława Szewczenki, Violi Fischerovej, Anastaza Opaska i Katarzyny Boruń


Wołodymyr Jaworski — Półsenne listy


Bohdan Pociej — O Zygmuncie Kubiaku


Odczuwał rzeczywistość i pojmował świat, rzec można, maksymalnie: w całym pięknie i całej grozie, w rdzennych sprzecznościach, w dramatyzmie i tragiźmie dziejów. Powiedziałbym, że w przedziwny sposób łączył w sobie światoodczucie starożytnego Greka i Rzymianina, człowieka Renesansu i człowieka Romantyzmu z światoobrazem współczesnym.


Bohdan Skaradziński — Białorusini, Litwini, Ukraińcy
Nasze perspektywy na Wschodzie


Gdy łamał się jałtański „porządek” w Europie, trzeba było zacząć myśleć o nowym dla nas ładzie. Najpierw od Wschodu: tu zdawały się tkwić największe zagadki nowej przyszłości, tutaj też mogły istnieć największe szanse, iż to przyszłość nie przyniesie nam tylko wielkich kłopotów. Należało więc spróbować odświeżyć naszą historyczną pamięć. Po pierwsze przywołaniem własnych błędów na Wschodzie, by ich możliwie nie powtarzać. A celnie je ujął jeden z Radziwiłłów na przykładzie kwestii kozackiej: „wielkich zbrodni tu doświadczyli Polacy, bo też i wielkie w danej sprawie były nasze błędy i winy...”


Bohdan Pociej — fragmenty monografii o Wagnerze


Twórca uprawiający sztukę tak hermetyczną i ezoteryczną jak muzyka, żyje i tworzy, chcąc nie chcąc, w polu myślowym filozofii, w przestrzeni metafizycznej. A im bardziej oryginalna, prekursorska i odkrywcza jego myśl muzyczna i muzykotwórcza, tym głębszy jej związek z myślą filozoficzną, tym bliższa filozofii samej. Jest tak po prostu dlatego, że i muzyka, i filozofia, jak też i wszelkie sztuki na miano artes zasługujące, powstają we wspólnej przestrzeni duchowej.


Dzieciństwo czarodzieja — Rozmowa o życiu i twórczości Hermanna Hessego


Zapis spotkania literackiego poświęconego życiu i twórczości Hermanna Hessego z okazji wydania jego tomu Dzieciństwo czarodzieja i inne prozy autobiograficzne (Wydawnictwo Sic! Warszawa 2003). Spotkanie – z udziałem autorów wyboru i tłumaczy, Łady Jurasz– Dudzik i Wojciecha Dudzika – odbyło się 1 lutego 2004 roku w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku z inicjatywy Stawiskiego Klubu Pań.


Leszek Sobocki — Notatki na marginesie


...dlaczego istnieje w sztuce zjawisko określane mianem malarstwa sztalugowego... Malarz na dostępnym mu polu odciska za pomocą ubarwionych pędzli fikcyjne byty, bardziej lub mniej przypominające coś ze świata ludzi, przedmiotów, przyrody. Kto dał pierwszy wzór takiego wypowiadania się? Jaki człowiek plamiąc skalną ścianę odciśniętym znakiem dłoni, dokonał pierwszego aktu autokreacji? Czy praartysta zrozumiał, że ślad jest zwielokrotnieniem siebie, a zatem stał się silniejszy, większy od współplemieńców i że przeniósł się w ponadczas?


Anna Maria Leśniewska — „Broniewski” Jarosława Modzelewskiego


Obrazy Modzelewskiego są powodem różnych interpretacji, artysta komentując te, często sprzeczne, wypowiedzi podkreśla: „że za wszystkim co widać, kryje się Niewidzialne”, trzeba tylko chcieć je zobaczyć. Jego w pełni niezależne malarstwo do uznanej hierarchii znaczeń wprowadza własne jasno sprecyzowane kryteria, pozostaje wiarygodnym środkiem poznawania zarówno siebie samego, jak i otaczającej nas rzeczywistości.


Album z Podkową: Małgorzata Wittels — Dom pod krzywą brzozą


Najstarszy akt notarialny pochodzi z 1940 r., wcześniejsze zaginęły i według niego nieruchomość, na której zbudowano dom, nazwana została „willa Podkowa Leśna”. Obejmowała powierzchnię 6 tysięcy metrów, w sumie pięć działek. Pan Wojciech Zabłocki, który z rodzicami i rodzeństwem zamieszkał w sąsiedniej „Krywojcie”, wspominał o budującym się w tym samym okresie domu państwa Gruszczyńskich. Można zatem przyjąć jako datę powstania willi rok 1930 lub 1931.


Galeria dwudziestolecia — Kapliczki Podkowy LeśnejMagdalena Stachowicz — Zamiast nekrologuWspomnienia: Ireneusz Miracki i Kalina Szydłowska-PawłowiczRecenzje:
Występ chóru Towarzystwa Pieśni Dawnej
„Finis Silesiae” Henryka Wańka
„Sukienka ze starego płaszcza” Izabeli Górnicka–Zdziech


Noty o AutorachKronika
Sympatyków i Przyjaciół prosimy o wsparcie pisma.
Podajemy numer konta:
Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna
PBK S.A. O/Pruszków 83 1060 0076 0000 4010 8009 0327
(wpłata na rzecz Magazynu)Opublikujemy listę darczyńców, którzy pomogli nam przetrwać trudny okres.
Ten numer PMK jest dofinansowany przez Gminę Podkowa Leśna.indeks  Strona główna