PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY, nr 68

Narcyz Szwedziński (1906-1993)


Inżynier architekt. Urodził się 29 października 1906 roku w Warszawie jako syn Konstantego i Michaliny z Pyżewskich. Po zdaniu matury w Gimnazjum im. Tadeusza Reytana studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, studia ukończył w 1929 roku pracą pisaną pod kierunkiem prof. Tadeusza Tołwińskiego pt. Regulacja i zabudowa południowej Warszawy. Dla stolicy pracował i tworzył projekty w prywatnych pracowniach architektonicznych oraz przedsiębiorstwach budowlanych: przed wojną rozbudowywał bursy dla młodzieży i baraki dla bezdomnej biedoty żydowskiej oraz budynki kolonijne dla najbiedniejszych dzieci Warszawy. Powołany do wojska, ukończył jako podporucznik Szkołę Podchorążych Rezerwy Saperów i w latach 1935-1939 został oddelegowany do pracy w Ministerstwie Spraw Wojskowych. Objął stanowisko głównego projektanta i zastępcy dyrektora budowy Wytwórni Amunicji nr 3 w Nowej Dębie. Był to jeden z największych obiektów przemysłu zbrojeniowego w Centralnym Okręgu Przemysłowym. Po ewakuacji wytwórni 9 września 1939 roku wrócił do okupowanej Warszawy. Brał udział w kampanii wrześniowej w wojskach saperskich w randze porucznika. Został zatrudniony w Stołecznym Komitecie Samoobrony Społecznej i do 1944 roku prowadził inwentaryzację zniszczeń z września 1939, projektował też odbudowę zniszczonych obiektów. Był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich. Od 1945 roku pracował w Wydziale Nadzoru Budowlanego Zarządu m. st. Warszawy nad odtworzeniem dokumentacji architektonicznej zniszczonych zabytków. W roku 1948 powierzono mu zaprojektowanie gmachu Akademii Sztabu Generalnego. W roku 1952 został wcielony do zawodowej kadry oficerskiej w Służbie Budownictwa, następnie został szefem Wojskowej Inspekcji Architektoniczno-Budowlanej i Naczelnym Architektem Wojska Polskiego, awansował do stopnia porucznika. W roku 1969, po aresztowaniu jego syna Andrzeja i relegowaniu go z Akademii Medycznej za krytykę władz stalinowskich, Narcyz Szwedziński został usunięty z wojska i przeszedł na emeryturę.

Po zakończeniu wojny, która zamieniła w gruzy jego warszawskie mieszkanie przy ul. Świętojerskiej, mieszkał w Podkowie Leśnej. Państwo Szwedzińscy wybudowali letni domek w Podkowie Zachodniej przy ul. Sokolej i zamieszkali tam z trojgiem dzieci. Synowie uczęszczali do szkoły podstawowej, mieszczącej się w baraku obok Kasyna. W roku 1960 Narcyz Szwedziński objął funkcję Przewodniczącego Komisji Budowy Szkoły – u boku Honorowego Przewodniczącego, którym został Tadeusz Baniewicz. Wiceprzewodniczącym był Lech Dzikiewicz. Komisja doprowadziła do zatwierdzenia nowego projektu architektonicznego i technicznego szkoły na uzyskanym terenie przy ul. 1 Maja – dziś Jana Pawła II – 20 (projekt wcześniejszy z lat pięćdziesiątych okazał się niemożliwy do zrealizowania ze względów technicznych). Komisja, choć powołana przez miejscową Radę Narodową, stała się przedmiotem ataków ówczesnych władz państwowych i wojewódzkich, które politycznie dyskredytowały inicjatorów budowy szkoły. Przez wiele lat trwała burzliwa kampania przeciwko inż. Szwedzińskiemu i innym członkom Komisji (liczne interwencje, donosy m.in. do Komitetu Wojewódzkiego PZPR). Dzięki nieugiętej postawie społeczników pokonano trudności w zatwierdzeniu lokalizacji i projektu technicznego oraz zdobyciu środków. Inżynierowi, pełniącemu społecznie nadzór, udało się doprowadzić do zakończenia budowy szkoły w latach 1963-1964. Niemożliwe okazało się zatwierdzenie patrona: Komisja domagała się patronatu Powstańców Warszawskich, władze partyjne – Hanki Sawickiej; ostatecznie zmieniono patrona na Bohaterów Warszawy. W latach 1969-1971 Narcyz Szwedziński na wniosek nauczycielki plastyki, Ireny Dzikiewicz, bezinteresownie opracował oryginalny projekt Pawilonu Wychowania Młodzieży przez Sztukę. Założenia programowe oraz sam projekt zostały zaakceptowane przez ówczesne Ministerstwo Oświaty i Wychowania, a także Dyrekcję Muzeum Narodowego i Wydziału Pedagogiki UW. Jednak później Ministerstwo – mimo poparcia takich autorytetów, jak prof. Stanisław Lorentz, prof. Kazimierz Michałowski, prof. Irena Wojnar – wstrzymało realizację tego pomysłu.

W roku 1984, uwzględniając demograficzne potrzeby Podkowy Leśnej, Lech Dzikiewicz za zgodą władz miasta powołał Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły z Narcyzem Szwedzińskim jako Honorowym Przewodniczącym. Szwedziński bezinteresownie opracował pełną dokumentację urbanistyczno-architektoniczną. Po wielu jego staraniach kuratorium zaakceptowało projekt i zapewniło finansowanie całości. W roku 1986 ówczesna Miejska Rada Narodowa w Podkowie Leśnej, znając trudności w funkcjonowaniu szkoły (nauka odbywała się na dwie zmiany w trzech budynkach na terenie miasta), wstrzymała prace nad jej rozbudową. Narcyz Szwedziński do końca życia interesował się zapewnieniem godziwych warunków pracy nauczycielom i uczniom podkowiańskiej szkoły, a także innymi pracami nad rozwojem miasta-ogrodu, do którego był bardzo przywiązany. Szkołę tę ukończyło jego troje dzieci: Andrzej – lekarz, Rafał – architekt wnętrz, Magdalena – redaktor. Narcyz Szwedziński został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalami za Zasługi dla Obronności Kraju, Złotą Odznaką SARP i Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury. W roku 1992 Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna uhonorowało go Odznaką Honorową „Zasłużony dla Podkowy Leśnej”. Zmarł 13 sierpnia 1993 roku. Pochowany jest wraz z żoną Eugenią na Cmentarzu Bródnowskim.


Grażyna Zabłocka


Dziękuję Pani Bożenie Durskiej za zgodę na wykorzystanie materiałów z „Głosu Podkowy” nr 9(42) z 1993 roku.
PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY  —> spis treśœci numeru