PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY, nr 53

Ogłoszenia o konkursach

I.

Dwumiesięcznik literacki „Topos”, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu oraz patronujący imprezie Prezydent Miasta Sopotu ogłaszają
VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rainera Marii Rilkego
na zestaw pięciu wierszy w trzech egzemplarzach. Nadesłane wiersze nie mogą być publikowane i nagradzane w innych konkursach.
Jury w składzie: Wojciech Kass, Julian Kornhauser – przewodniczący, Krzysztof Kuczkowski przyzna:
Poetycką Nagrodę Rainera Marii Rilkego
oraz nie mniej niż dwie nagrody drugiego stopnia. Laureaci otrzymują nagrody pieniężne (główna – 3.000 zł) ufundowane przez organizatorów i fundatorów (warunek – udział w podsumowaniu, w przeciwnym razie nagroda pozostaje wyróżnieniem honorowym a gratyfikacja pieniężna powiększy sumę nagród w kolejnym Konkursie).

Konkurs ma charakter otwarty, bez ograniczeń wiekowych i wymagań tematycznych. Utwory należy opatrzyć godłem (słownym), a w zaklejonej kopercie, sygnowanej tym samym godłem, przesłać następujące dane: imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu, ew. e-mail. Honorowane będą tylko prace na papierze formatu A4, nadesłane w formie wydruku komputerowego bądź maszynopisu. Organizatorzy nie zwracają nadsyłanych utworów.
Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w prasie i na forach internetowych. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji utworów nagrodzonych i wyróżnionych bez zgody autorów i bez honorarium. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w grudniu 2007 r. podczas Festiwalu Poezji w Sopocie.

Termin: do 30 września 2007 r.
Adres: Redakcja „Toposu”, TPS, ul. Czyżewskiego 12, 81-706 Sopot z dopiskiem na kopercie „Konkurs im. R. M. Rilkego”.
Dodatkowe informacje: topos10@interia.plII.

Regulamin XXI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Liść Konwalii” im. Zbigniewa Herberta.

1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Miasta Torunia i Centrum Kultury „Dwór Artusa" w Toruniu.
2. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć autorzy nie zrzeszeni oraz członkowie związków twórczych.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie trzech egzemplarzy maszynopisu maksimum pięciu utworów poetyckich na adres: Centrum Kultury „Dwór Artusa", Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń (tel./fax (0-56) 655-49-29, 655-49-39) z dopiskiem na kopercie Konkurs Poetycki.
Organizatorzy nie zwracaj ą nadesłanych prac.
4. Tematyka i forma prac jest dowolna.
5. Prace konkursowe należy opatrzyć godłem powtórzonym na zaklejonej kopercie zawierającej imię, nazwisko oraz adres i numer telefonu autora.
6. Utwory zgłoszone do Konkursu nie mogą być wcześniej publikowane.
7. Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna nagrody i wyróżnienia.
8. Pula nagród wynosi 6.000 zł.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentacji i publikacji nagrodzonych i wyróżnionych utworów.
10. Termin nadsyłania prac mija z dniem 15 września 2007 roku.
11. Konkurs rozstrzygnięty zostanie w listopadzie 2007 roku, podczas XIII Toruńskiego Festiwalu Książki.
12. Na uroczystość zakończenia konkursu laureaci zostaną zaproszeni na koszt organizatorów. <– Spis treści numeru